5  ธันวาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน   
และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในงานมีกิจกรรมการลงนามถวาย
 พระพร การวางพานพุ่มจากตัวแทนคุ้มต่าง ๆ  การชุดเทียนชัยถวายพระพร  การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  การแสดงของนักเรียน
 ซึ่งมีผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสำคัญและมาร่วมกิจกรรมมากมาย
 
ANUBANKOSAMPINAKORN-SCHOOL.ORG

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน

วันไห้วครู 54

 

 

          สภานักเรียนนำโดย  ดญ. กัญญารัตน์  สิงห์ใส ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2554 ณ อาคาร
เอนกประสงค์ของโรงเรียน  ในพิธีนอกจากจะมีพิธีไหว้ครูแล้ว  ท่านผู้อำนวยการได้มอบใบประกาศแต่งตั้ง
คณะสภานักเรียนและป้ายชื่อให้กับคณะกรรมสภานักเรียนทุกคน พร้อมให้โอวาทและรับนักเรียนทุกคนเป็นศิษย์
จึงเสร็จพิธี

 

Copyright (c) 2010 by Surapan Malila