วันที่  4 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556   โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร  (บ้านท่าคูณ)  จัดโครงการอบรมศีลธรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม  โดยมีท่าน ผอ.ยงยุทธ  บดีรัฐ  เป็นประธานในพิธีเปิด  และหลวงปู่ลักษณ์  จจตมโล 
เจ้าอาวาส   สำนักสงฆ์ธุดงคสถานอยู่สุขเจิรญ  จ.ตาก  ได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน  หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม  ภาควิชาการเป็นความรู้ธรรมะพื้นฐาน  ที่เหมาะสมตามภาวะของผู้เข้ารับการอบรม  ส่วนในภาคปฏิบัติ
จะเป็นการฝึกมารยาทไทย  การทำวัตรสวดมนต์  เจริญสมาธิ เดินจงกรม  และแผ่เมตตา